Galeria III OKB

Prelegenci III Konferencji Biblioterapeutycznej, V edycji opolskiej

prof . dr hab Grzegorz Leszczyński – Kierow­nik Zakła­du Litera­tu­ry Popular­nej, Dziecię­cej i Młodzie­żo­wej Uniwersytetu Warszawskiego, dyrek­tor Centrum Języka Polskie­go i Kultu­ry Polskiej dla Cudzo­ziem­ców Poloni­cum. Kieru­­je studia­­mi podyplo­­mo­­wy­­mi „Lite­­ra­­tu­­ra i książ­ka dla dzieci i młodzie­­ży wobec wyzwań nowocze­­sno­­­ści”. Pracę na Uniwer­sy­te­cie Warszaw­skim rozpo­czął w 1979 r. W 1989 obronił pracę doktor­ską, napisa­ną pod kierun­kiem prof. Andrze­ja Makowiec­kie­go, w 2006 – uzyskał stopień dokto­ra habili­to­wa­ne­go na podsta­wie rozpra­wy Kultu­ro­wy obraz dziec­ka i dzieciń­stwa w litera­tu­rze drugiej połowy XIX i w XX w. (2006). W 2018 otrzy­mał tytuł profe­so­ra. W 2014 r. jako pierw­szy z grona pracow­ni­ków Wydzia­łu otrzy­mał od studen­tów Pierścień Mocy w katego­rii Mistrz. W 2013 r. otrzy­mał nomina­cję do Nagro­dy Ikara. W 2014 r. był przewod­ni­czą­cym Kapitu­ły Nagro­dy Pary Prezy­denc­kiej za wybit­ne osiągnię­cia w twórczo­ści dla dzieci i młodzie­ży, w latach 2002–2005 przewod­ni­czą­cym Kapitu­ły Nagro­dy Prezy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej „Sztu­ka Młody­m”.  W latach 1994–2000 praco­wał w Telewi­zji Polskiej jako zastęp­ca dyrek­to­ra Redak­cji Dziecię­cej. Funkcje pełnio­ne na Wydzia­le:

– od 2016 r. dyrek­tor Centrum Języka Polskie­go i Kultu­ry Polskiej dla Cudzo­ziem­ców Poloni­cum;

– 2008–2016 – prodzie­kan Wydzia­łu Poloni­sty­ki,

– 1990–1993 – zastęp­ca dyrek­to­ra Insty­tu­tu Litera­tu­ry Polskiej.

Wydał kilka książek, m.in. Wielkie małe książ­ki (2015), Książ­ka i młody czyte­l­nik. Zbliże­­nia, oddale­­nia, dialo­­gi (2013, współau­­t. M. Zając), Książ­ki pierw­sze. Książ­ki Ostat­nie? (2012), Bunt czyte­l­ni­­ków (2010), Magicz­na Biblio­­teka (2007), Kultu­­ro­­wy obraz dziec­ka i dzieci­ń­stwa w litera­­tu­­rze drugiej połowy XIX i w XX wieku (2006), Litera­­tu­­ra i książ­ka dziecię­­ca (2003), Eleme­n­tarz litera­c­ki (2001), Młodo­­po­l­ska lekcja fanta­­zji (1990). Jest człon­kiem honoro­wym Polskie­go Towarzy­stwa Wydaw­ców Książek oraz człon­kiem Polskiej Sekcji Inter­na­tio­nal Board on Books for Young People.

 dr Wanda Matras – Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, , kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

dr Magdalena Cyrklaff – Gorczyca – psycholog działająca w obszarach zdrowia, mediów i biznesu. Adiunkt w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szkoli z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, promocji marki i public relations, aktywnych form pracy z użytkownikiem instytucji kultury. Naukowo specjalizuje się w biblioterapii, badaniu użytkowników informacji oraz psychologii mediów i nowych technologii. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów, zredagowała kilka książek zbiorowych i monografii, z których dwie ostatnie to: „Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia” oraz „Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

dr Elżbieta Zubrzycka – psycholog (specjalizacja kliniczna), terapeuta, doktor nauk humanistycznych, założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka 6 książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci, z których sześć zostało lekturami szkolnymi: „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”, „Słup soli”, „Marudek i Pogodek”, „Powiedz komuś” , „Czy mogę pogłaskać psa?”, „Wielkie przygody małej kropelki wody”, „Marek – chłopiec, który miał marzenia”. W konkursie Ministerstwa edukacji Narodowej (2015) pięć książek zajęło wysokie pozycje w pierwszym tuzinie wśród 3777 zgłoszonych tytułów.

Jolanta Liczkowska- Czakyrowa –  psychoterapeuta psychoanalityczny, Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej w  Toruniu

 

 

Bolesław Drochomirecki – koordynator Programu ,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, założyciel ,,Opolskiego Kina Objazdowego”

 

 

 

Marta Fox – ur. 1 stycznia 1952 r. w Siemianowicach Śląskich. Od urodzenia mieszka w Katowicach. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w liceum, bibliotekarka i dziennikarka. W latach 1987–1989 redagowała „Młodą Sztukę” w Warszawie. W latach 1990–1995 była kierownikiem literackim Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. W latach 1995–1999 pełniła funkcję specjalistki d/s. programu artystycznego w Miejskiej Galerii Sztuki „Extravagance”. W latach 1993–1994 była zastępcą redaktora naczelnego „Górnośląskiego Diariusza Kulturalnego”. W latach 1996–1997 redagowała dział poezji w kwartalniku humanistycznym „Wyrazy”. W latach 1995–2001 pisała felietony do miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”. W latach 2003–2011 prowadziła w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach spotkania z pisarzami w cyklu „Mistrz Słowa”.              W latach 2009–2012 pisała felietony do czasopisma „Strony”. Od września 2015 roku pisze felietony do Magazynku, katowickiego dodatku „Gazety Wyborczej”. Należy do Towarzystwa Kultury Teatralnej (w latach 1994-1998 prezes Oddziału Wojewódzkiego); Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (oddział we Wrocławiu). Otrzymała Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Miłosnej – Statuetka Miedzianego Amora: 1989–proza i 1994–poezja. Za książkę „Zdarzyć się mogło. Zdarzyć się musiało. Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu” otrzymała nagrodę XX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.  Jej powieści zostały uhonorowane przez Polską Sekcję IBBY (International Board on Books for Young People) w konkursie „Książka Roku” 1995 i 2000.

Katarzyna Ryrych – pisarka, malarka, tłumaczka       z języka angielskiego (ze specjalizacją militarną!). Trzykrotna laureatka Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren – za Wyspę mojej siostry, O Stephenie Hawkingu, czarnej dziurze i myszach podpodłogowych oraz Koniec świata nr 13. Ponadto O Stephenie Hawkingu… otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego oraz została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej i międzynarodową listę IBBY Outstanding Books for Young People with Disabilities. Król został wyróżniony w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2015 i w konkursie Nagroda Literacka miasta stołecznego Warszawy. W konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2017 zdobyła nagrodę główną za Łopianowe pole i wyróżnienie za Jasne dni, ciemne dni.

Jolanta Marchlewska – psycholog, propagatorka komunikacji empatycznej Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org) i edukacji emocjonalnej. Prowadziła warsztaty dla seniorów z metody komunikacji empatycznej w międzypokoleniowym projekcie Latające Babcie w Stowarzyszeniu Kobiety.lodz.pl. Współuczestniczyła w wydaniu trzech książek „Latające Bajki – pomagajki” – zbiorów opowiadań, bajek i wierszy empatycznych, których autorami byli seniorzy.

Ukończyła szkolenia: „Studium psychologicznych umiejętności pracy z grupą”, „Ustawienia systemowe w poradnictwie i psychoterapii” , „Doradztwo zawodowe obejmujące pracę z rodzicami“, „ Szkolenie Porozumienia bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication“), Program rozwoju dla Pokoju „Ambasadorzy empatii“, szkolenia z metody rozwiązywania konfliktów „Kręgi Naprawcze“ Dominica Bartera, warsztat „NVC w kontaktach z dziećmi i młodzieżą“ oraz szkolenia z polskimi i zagranicznymi trenerami z metody komunikacji empatycznej. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz grupy rozwojowe dla rodziców i nauczycieli. Wspiera rodziców nastolatków, prowadząc indywidualne poradnictwo rodzinne oraz grupy warsztatowe. 

Jest trenerką Familylab Polska (www.family-lab.pl), która jest częścią międzynarodowej organizacji Familylab Association i organizatorem seminariów inspirujących dla opiekunów, rodziców, nauczycieli. Familylab propaguje wiedzę i podejście duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego – Jespera Juula, na temat wychowania i wspierania dzieci w rozwoju oraz budowania relacji. 

Autorka książki o komunikacji empatycznej „Emocje, relacje, empatia w wieku dojrzałym”.

Więcej na stronie www.marchlewska.pl

 

Program III Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, V edycji opolskiej

Program

I dzień, 14 listopada 2019 r. – RZPWE PBW w Opolu, Urząd Marszałkowski  w Opolu (Sala im. Orła Białego), Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu (kino ,,Studio”),  Ośrodek Szkoleniowy  RZPWE w Niwkach

9.00 – 9.15 –  zbiórka w holu PBW w Opolu

9.15 – 9.35  – przejście do Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu

9.35 – 9.40 –  powitanie – Lesław Tomczak – dyrektor RZPWE

9.40 – 11.40 – projekcja filmu i panel dyskusyjny – Bolesław Drochomirecki, koordynator  Programu ,,Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”

11.40 – 12.40 – przejście do Urzędu Marszałkowskiego, rejestracja, lunch

 

Blok merytoryczny

12.40 -12.45 – powitanie zaproszonych gości – Lesław Tomczak – dyrektor RZPWE

12.45 – 13.05 – ,,Synergia słowa i obrazu w dialogu z literaturą” – dr Wanda Matras – Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, prezes PTB

13.05 – 13.50 – Książka – “przechadzające się po gościńcu” zwierciadło młodości –  prof. Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Warszawski

13.50 – 14.35 – TOVE Jansson. Terapia rodzinna czy zapowiedź rodziny XXI wieku –Katarzyna Ryrych, autorka książek dla młodzieży i dorosłych

14.35 – 15.00 – przerwa kawowa

15.00 – 16.00 – Czy książki zmieniają życie ludzi ? Refleksje “wariatki, która czyta”  –Marta Fox, poetka, powieściopisarka

16.00 – 16.45 – ,,Jak wykorzystać związek picturebooka z psychoanalizą. Pogłębiona rozmowa’’  – Jolanta Liczkowska- Czakyrowa, psychoterapeuta psychoanalityczny

16.45 – 17.30 – Działania profilaktyczne z wykorzystaniem biblioterapii w pracy   z młodzieżą zagrożoną uzależnieniami substancjalnymi i medialnymi –   dr Magda Cyrklaff – Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17.30 – 18.00 – Depresja u dzieci i młodzieży dr Elżbieta  Zubrzycka, psycholog, prezes Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego

18.00 – 19.30 – przejazd do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach/ zakwaterowanie

20.00 – kolacja

 II dzień, 15 listopada 2019 r. –  Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach

 8.00 – 8.30 – śniadanie

10.30 – 11.00 – przerwa kawowa

13.00 – 13.30 – obiad

13.45 – 14.15 – powrót do Opola

 

Blok metodyczny – warsztatowy

(8.30 – 9.30, 9.30 – 10.30, 11.00 – 12.00, 12.00 – 13.00)

 

Warsztaty:

  1. W kieszonce – jak rozbudzać ciekawość naszego wnętrza – Jolanta Liczkowska – Czakyrowa
  2. Postawa empatyczna wspierająca działania biblioterapeutyczne. Założenia metody komunikacji empatycznej według Marshalla B. Rosenberga – Jolanta Marchlewska, psycholog
  3. Jak wyzbyć się depresyjnych myśli i nastawień ? – dr Elżbieta Zubrzycka
  4. Materiały audiowizualne w pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem – dr Magdalena Cyrklaff – Gorczyca

Konferencji towarzyszyć będą wystawy: Historia Opolskiej Biblioterapii – hol Urzędu Marszałkowskiego oraz Wystawa prac artystów malujących ustami i nogami – PBW   w Opolu a także kiermasz wydawnictw (OS w Niwkach)

Udział w konferencji jest płatny.

Cena 390 zł obejmuje; opłatę konferencyjną, nocleg z wyżywieniem, catering, materiały konferencyjne, bilet na seans filmowy, przejazd uczestników Opole-Niwki-Opole

Cena 290 zł obejmuje: opłatę konferencyjną, catering, materiały konferencyjne, bilet na seans filmowy.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się do dnia 18 października 2019 r. poprzez formularz:

z noclegiem

ttps://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1835

bez noclegu

https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1838

 

W razie pytań prosimy o kontakt : e-mail: j.jurasz@pedagogiczna.pl,

tel. 77 4536692 wew. 110

III Konferencja Biblioterapeutyczna 2